Ekononika, ekonómia verejného sektora

Samostatnou vedeckou disciplínou v ekonomike, ktorej predmet a obsah plní nazastupiteľnú úlohu v každej trhovo orientovanej ekonomike je ekonomika verejného sektora. Ekonómia ako veda skúma

Prečítať