Ekonomika

Ekononika, ekonómia verejného sektora

Samostatnou vedeckou disciplínou v ekonomike, ktorej predmet a obsah plní nazastupiteľnú úlohu v každej trhovo orientovanej ekonomike je ekonomika verejného sektora. Ekonómia ako veda skúma prístupy spoločnosti k využívaniu vzácnych zdrojov na výrobu statkov a poskytovanie služieb nemateriálovej povahy, ktorými sa zabezpečujú potreby ľudí, teda spoločnosti. Verejný sektor je podsystém  spoločenského života, vychádza z verejného záujmu (z politického hľadiska) na príncípe využitia verejnej voľby, vrejného vlastníctva, správy verejných vecí a verejnej kontroly.

ekonomika, ekonómia verjného sektora

Ekonomika ako vedecká disciplína poníma národné hospodárstvo alebo jeho časť – podnikovú ekonomiku, ekonomiku subjektov odvetví verejného sektora. Cieľom ekonomiky v každej oblasti spoločenského života je uspokojovať potreby spoločnosti a pojem ekonomika je častokrát využívaný ako synonymum  na označenie národného hospodárstva. Ekonómia verejného sektora sa zaoberá vplyvom verejných výdavkov a daní na ekonomiku, čo znamená na celé hospodárstvo. Zdôvodňuje potrebu verejných príjmov a výdavkov. Je to samostatná úseková vedná disciplína všeobecnej ekonomickej teórie  a predstavuje zvláštnu oblasť spoločenskej reality. Ekonomika verejného sektora je spojená s ekonomickou činnosťou subjektov verejného sektora , zohľadňuje pritom stanovené alokačné pravidlá a procesy prebiehajúce na trhu  verejných statkov.

Ekonomika verejného sektora (ako vedecká disciplína) vymedzuje verejný sektor ako podsystém národného hospodárstva, ktorý je zameraný na tvorbu a poskytovanie verejných statkov občanom a je financovaný v plnom rozsahu alebo čiastočne z rozpočtových prostriedkov. Medzi ekonomikou verejného sektora a ekonómiou verejného sektora je previazanosť a odráža vzťah medzi stupňom rozvoja hospodárskej teórie a hospodárskej praxe v oblastiach verejného sektora. 

Ekonomika a ekonómia verejného sektora

Verejný sektor môžme definovať ako súbor činností alebo inštitucionálnych jednotiek, v ktorých sa tieto činnosti uskutočňujú a sú nutné na zabezpečenie verejného záujmu. Verejný sektor môžme členiť: 1.podľa charakteru statkov, podľa toku finančných zdrojov, podľa zakladateľa, podľa funkcií, ktoré verejný sektor plní a podľa charakteru potrieb verejného sektora (orientovaný na uspokojovanie finálnych spoločenských a individuálnych potrieb. S rozvojom spoločnosti sú spojené rôznorodé procesy, ktoré prebiehajú v ekonomickom prostredí a objektívne podmienky ekonomického prostredia odráža Efektívnost, ako ekonomická kategória. Efektívnosť je činnosť , optimálna činnosť jednotlivých výrobných faktorov, prostriedkov a nástrojov, vynakladaných za účelom dosahovania pozitívnych výsledkov ľudskej činnosti v spoločnosti.