Mobil

Súdne spory nás oberajú o čas aj trpezlivosť

Riešiť právne spory súdnou cestou je niekedy jediná možnosť ako sa domôcť svojich práv, no aj keď sa obrátite na túto inštanciu, ešte stále nemáte záruku, že sa spor v dohľadnej dobe aj vyrieši. Nutné je vykonať ďalší krok k tomu, aby sa veci pohli, a tým je vznesenie námietky premlčania, podľa Vznesenie námietky premlčania Ezmluva.sk tohto vzoru to pre vás nebude problém.

Spory sa niekedy nerozriešia inak ako podaním žaloby

Vznesenie námietky premlčania

Okresný súd………………

……………… ul. č…….

mesto…………………., PSČ………..

ŽALOBCA:

  1. Obchodné meno:………………

Sídlo:……………………………….

IČO:…………………………………

Registrácia(adresa súdu, oddiel, vložka…………………………………

Zastúpenie:………………………

a

ŽALOVANÝ:

  1. Obchodné meno:………………

Sídlo:……………………………….

IČO:…………………………………

Registrácia(adresa súdu, oddiel, vložka)………………………………..

Zastúpenie:………………………

VEC: Vyjadrenie žalovaného k žalobe

Žalobca (meno, názov, sídlo, adresa) podáva v právnej veci, ktorej podstatou je dlh vo výške………eur (aj slovom), proti žalovanému (meno, názov, sídlo, adresa). Žaloba je vedená na súde (adresa, spisová značka), a tak podávam v tejto veci vyjadrenie:

Po konzultácii žalobcu so žalovaným sa stotožnili v názore, že na základe zmluvy (názov, číslo….) o preprave vecí bol žalovaný v pozícii dopravcu a bol teda povinný vykonať dohodnutú prepravu zásielky, v dohodnutej lehote a na určené miesto, do (dátum a čas). Doručovaná zásielka však bola v čase prepravy zničená, a tak podľa (paragraf, zákon č.,) už uplynula jednoročná premlčacia doba v deň, keď malo dôjsť k doručeniu zásielky príjemcovi (dátum). Náhradu škody si však žalobca uplatnil až po uplynutí premlčacej doby jedného roka, (dátum), preto sa žalovaný rozhodol vzniesť námietku premlčania.

Zákony by mali platiť pre všetkých

Žalovaný preto to navrhuje, aby súd rozhodol takto:

Žaloba sa zamieta

Žalobca je tak povinný žalovanému nahradiť všetky trovy, spojené s konaním, v lehote do troch dní od začiatku plynutia právoplatnosti rozsudku.

Podpis, dátum, mesto